Obsah knihy "START DO MATEMATIKY"

START DO MATEMATIKY, 132 stran, 234 obrázků
představuje novou metodiku výuky matematiky, která je založena na přemýšlení.
Kniha má tři části:
Čísla,
Peníze počítání,
Historie peněz
Obrázky je možné používat ve vyučování i za domácí úkol. Od dětí je třeba vyžadovat, aby si jednoduché texty samy přečetly, dovedly obrázky popsat, případně vysvětlit, nakreslit jejich alternativu…učitel se zep žáků, co obrázky znamenají, o čem jsou…
Je to podpora čtení, myšlení , počítání i vyjadřování zároveň.
Ukázky obrázků nové metodiky vyučování
Ukázka : STRANA 78, obr. 136.
Úkol: Kterými penězi můžeme zaplatit 7 Kč ?

Je zde více řešení, které děti hledají, žáci mohou nakreslit jiné podobné situace. Učitel za domácí úlohu může zadat jiná čísla, mince možno měnit, omezit některé, nahradit většími mincemi i bankovkami, omezit nominální hodnoty, je mnoho variací , na kterých si pocvičí sečítání zajímavějším způsobem než ve sloupcích příkladů v učebnicích.

Obtížnější úkol - STRANA 80, obr.140
Kolik je způsobů, jak zaplatit 9 Kč?

Zde je mnoho možností, děti řeší samostatně, některé najde možností víc, někdo méně.
Mince se mohou nahradit třeba vymyšlenými, s jinou hodnotou...záleží na iniciativě učitele.
Podobné úkoly nahradí množství numericky zadaných příkladů, kterými se hemží sešity prvňáků, které jsou začátkem učení biflování. To je později příčinou neúspěchu žáků v matematice.
UKÁZKA : STRANA 60, Obr.104 Situace na houpačce – NASTARTOVÁNÍ POCHOPENÍ ROVNIC, děti mohou kreslit obrázky a potom nahradit čísly podle dalšího obr. 61 a dále…Získají představu, co rovnice jsou a jak se dají využít.
Záleží na fantazii učitele a jeho zájmu dělat něco netradičního a zajímavého s lepším výsledkem. Tímto způsobem umožní nadaným žákům docílit vynikající výsledky.

Slovní úlohy a početní operace.
Rodiče dětí často říkají: ...matematiku umí, jen slovní úlohy mu nejdou…Toto je naprosto scestné vyjádření.
Matematika představuje především „slovní úlohy“.
Početní operace – sčítání, odčítání a j. jsou jejich řešením a děti se je lépe naučí
s  uplatněním v řešení úloh.
Start do matematiky popisuje, jak děti mohou  dobře pochopit a zároveň uplatnit učivo 1.- až 3. třídy ZŠ. 
Umožňuje, aby každý žák dosáhl svých maximálních možností.
 

Moje poznámka:
Snaha současného systému školství je, aby všichni žáci pochopili učivo podle osnov, což je reálné pouze v případě snižování náročnosti na děti. Rovněž zavedením inkluze se značně snižuje úroveň celé ZŠ a následně i středních škol. Výsledek je patrný na neúspěchu u maturit atd.,nepříznivý dosah i na technických školách a j. V průběhu mého pedagogického působení jsem docházela k poznatku, že výuka matematiky se musí změnit, a to už od začátkuškolní docházky, tedy od 1. třídy ZŠ.
V této knize jsem napsala a nakreslila, jakým způsobem se dá docílit, aby se děti matematiku naučily tak, aby se ve škole stala jejich oblíbeným předmětem.
 Připravuji podobnou knihu - GEOMETRII, která se v celých osnovách ZŠ zanedbává,
i když tvoří základ pochopení celé matematiky. Rozvíjí představivost a tvořivost.