Recept na chytrost

V některých "lepších" školách, před kterými při zápisu prvňáčků stojí fronty rodičů? Ve vypočítaných sbírkách příkladů k maturitám? Testech, které zaručeně „nacpou“ do dětí a studentů vše, aby se dostali na vysokou školu?
Žádná z těchto možností neplatí. Proč?
V dnešní době ve všech firmách se stává samozřejmostí logistika - efektivní koncepční řešení, které zabezpečuje, aby správné věci byly ve správný čas na správném místě, a to vše za minimální cenu nebo námahu. Řecky LOGOS znamená řád, pořádek, princip, systém.
A co tak velká a významná firma, jakou jsou školy?
Nepřeháním, když napíši, že ŠKOLSTVÍ je „největší firma ve státě“, rozšířená po celé republice.
Navíc zde není jednoduchý systém, neplatí, že pracují učitelé a žáci přijímají. Zvláštností těchto pracovišť je, že žáci jsou aktivní „pracovníci“ a zároveň "příjemci!
Složitost tohoto systému VYUČOVÁNÍ si nutně vyžaduje výborně fungující logistický systém.
A jak logistika ve školství funguje? Téměř nijak.
Skutečnost již po léta vypadá tak, že žáci jsou zavaleni množstvím informací, v některých třídách se výuka účelově zaměřuje k vykonání zkoušky. Často mnoho námahy pro nic. Neskutečné množství rozvleklých informačních dokumentů a souborů pedagogicko-organizačních informací pro učitele ukazují jen na početně silné ministerstvo, nikoliv na skutečné posílení vzdělanosti a prestiže celého školství.

Povinná nebo nepovinná matematika, složitě a draze prováděné maturity (a nematurity skoro pro čtvrtinu studentů), vstup firem do výukového procesu - to jsou jen módní novinky a úřední hrátky za mnoho peněz, které se neosvědčily. Bohužel pokračují jako inkluze .
    Vzdělávací program je zbytečně rozvleklý, mrhá se velkým potenciálem chápání dětí v každém věku. Když se podíváme na učebnice matematiky ze všech tříd ZŠ, na pracovní listy a ještě metodické návody pro učitele, vyskytne se pro logicky uvažujícího člověka hrůzný pohled. Dá se charakterizovat jedním slovem „CHAOS“. Roztříštěnost, zkrátka sekaná z různých pojmů, neefektivní uspořádání učiva do tříd, které často nerespektuje současnou vyspělost dětí ani jejich rozdílnost.
Matematika degradovala na snůšku příkladů, které se musí umět, aby se žák dostal na gymnázium, student na vysokou školu. Prověrky a zbytečné testování žáků je ztráta času a slouží jen k nesmyslnému uspokojení úřadů. Sbírky řešených příkladů, vypracované zaručené maturitní otázky, nebo příklady do přijímacího řízení se žáci naučí pouze ke zkoušce a pak se rychle zapomenou.
Tímto způsobem získané vědomosti netvoří základ pro další studium, kde student /žák/ přestává zvládat větší množství požadavků ve vyšších třídách a je nezpůsobilý k dalšímu serioznímu studiu například na vysoké škole.
Zkrátka rozum, řád a smysl matematiky z našich škol uletěl.
Jak se to řeší?
Jako v Kocourkově. Když v nově postavené kocourkovské škole nebylo světlo, protože zapomněli na okna, ten nejmoudřejší z moudrých Kocourkovských řekl : „Donesme do školy světlo v pytlích, venku je ho dost!“ I dnes najdeme podobné „myslitele“. Řeknou například: „Zrušíme matematiku!“ Rozhodně maturitu z matematiky, hned se rozsvítí!

A opravdu se rozsvítilo! Na vysvědčeních bez matematiky!

Ale jen na krátký čas, jen pokud se nepřišlo na to, že maturita z matematiky se musí zavést znovu. (což dávno věděl každý rozumně smýšlející pedagog). Jakoby se zapomínalo, že matematika rozvíjí intelektuální schopnosti, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického myšlení. Že přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, schopnost řešit úkoly. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem ke studium přírodovědných i společenských oborů. Na mnoha univerzitách v cizině se například filosoie studuje s matematikou, nebo jinými přírodovědnými obory. Je vidět, že filosofovat je dobré o něčem konkrétním!

Budeme moci vyvážet kocourkovské vědomosti, až se naše země zničí vývozem toho mála nerostného bohatství, až se zbývající zemědělská půda zničí řepkou a rozorá turistickými stezkami, až se zdevastují a rozprodají historické památky a objekty, které se obce snaží zaplnit turisty?

Průmyslový potenciál země už dávno vzal za své. Rovněž školský systém, který byl do 60.let minulého století spolu s německým považován za nejlepší ve střední Evropě. 
Už se ví o nedostatku technických kádrů, o tom, že budoucnost a prosperita firem a státu je ve vývozu vědomostí a informací, ve kterých v dnešní době převládají ty technické.

Celý tento problém chápou učitelé správně, tak jej vnímá i mnoho rodičů. Ti vyhledávají pro děti alternativní školy. To není řešení, většině rodičů jsou finančně nedostupné. Následovat bohatou zemi tam na západě, kde státní školy mají nevalnou kvalitu a pro dobré školy se otcové zadlužují ? Myslím, že to pro naši historicky vzdělané země není řešení, jen devastace.
Děti v dnešní době se především musí naučit se učit - čili zvládnout efektivní způsob, jak se učit a naučit se přemýšlet.
Co tak vzít na pomoc přece jen tu logistiku, která je v dnešní době neodmyslitelná od úspěšné práce?

Školství by mělo přehodnotit způsob své práce, učebnice, osnovy i metodické příručky v zorném úhlu logistiky a HLAVNĚ mělo by se věnovat své základní úloze - efektivně rozvíjet vědomosti žáků, to je UČIT, a přestat páchat na sobě sociální harakiri.