Konference

Stanovisko organizátorů konference
Nové metody ve výuce matematiky
konané 14. února 2018 v Matematickém ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1, pod záštitou Mgr.Václava Klause,předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Konference sledovala dva cíle.

1. Odborné posouzení Hejného metody výuky matematiky
Jsme přesvědčeni, že: plošné zavádění jakékoli metody je mimořádně škodlivé; svědčí o tom dlouhodobé zkušenosti od nás i ze zahraničí 
Tak. zv. Hejného metoda (prezentovaná na webu, v učebnicích a příručkách pro učitele) prohlubuje závislost učitelů na jednotných metodických pokynech a návodech a je zásadně nesprávné a škodlivé trivializovat roli odborné zdatnosti učitele v daném předmětu a spoléhat jen na pedagogické dovednosti.

2. Zdůraznění nezastupitelné role jednotlivých učitelů ve vzdělávacím procesu a hledání cesty k jeho výraznému zlepšení. Jsme přesvědčeni, že je třeba revidovat Strategii vzdělávací politiky ČR, zajistit kvalitní přípravu kariérního řádu učitelů a v této souvislosti zejména:
-výrazně zvýšit platy učitelů a zajistit jejich pravidelnou valorizaci v návaznosti na průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře
-posilovat prestiž a společenské postavení učitelů
-požadovat od učitelů vysoce profesionální výkon učitelské profese a soustavné další vzdělávání 
-zásadně inovovat systém dalšího vzdělávání učitelů
-zpřísnit podmínky přijímání studentů na učitelská studia
-zkvalitnit zejména jejich odbornou přípravu v jednotlivých předmětech.

Ne změny učebních osnov, ne změny školních řádů, ne změny kompetencí všeho druhu, pouze zvýšení standardu a odborných znalostí učitelů může zajistit kvalitní školství.
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc., F.R.S.C.,RNDr. Josef Kubát, RNDr. Jiří Rákos